Eerste Kamer stemt in met vernieuwd stelsel voor toezicht in de bouw

Foto Pixabay

De Eerste Kamer heeft de voorgestelde wijzigingen in het toezicht op de bouw goedgekeurd. De nieuwe wet moet de positie van de opdrachtgever versterken. Zo komen er onder meer betere waarborgen voor de kwaliteit en veiligheid van bouwwerken. Voorstanders pleitten voor meer toezicht tijdens de bouw, naast de huidige toetsing op papier. Volgens tegenstanders legde het wetsvoorstel daarentegen onvoldoende vast wie voor wat verantwoordelijk is in het bouwproces.

Controle gedurende hele bouwproces

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen dient vooral ter bescherming van de consument. Zo houden de veranderingen onder meer een aanscherping van de wettelijke aansprakelijkheid van aannemers in. Zowel vóór, tijdens en na de bouw is er voortaan strengere controle op de kwaliteit en veiligheid van het bouwplan, de bouwplaats en het bouwwerk. Bouwers zijn verplicht deze controles door onafhankelijke, gecertificeerde controleurs te laten uitvoeren. Het nieuwe toezichtstelsel treedt vanaf 1 januari 2021 in werking voor projecten in de laagste risicoklasse en wordt daarna stapsgewijs uitgebreid.

Ollongren: “Brede parlementaire steun voor nieuw stelsel”

In februari 2017 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel al met een ruime meerderheid aan. Bij de behandeling in de Eerste Kamer doemden echter uitvoeringstechnische bezwaren op, bijvoorbeeld over de rol van de gemeenten. Nadat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties begin dit jaar een bestuursakkoord sloot met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, groeide het draagvlak onder maatschappelijke partijen. “Het is een belangrijk moment omdat na jaren debat er nu brede parlementaire steun is voor een nieuw stelsel”, laat Ollongren weten. “Daarmee krijgen consumenten het bouwwerk waar ze recht op hebben en kunnen veiligheidsincidenten beter worden voorkomen.” Desondanks stemden de Eerste Kamerfracties van CDA, ChristenUnie, SP en PVV tegen.

DELEN