Groningen verbiedt megastallen

Het provinciebestuur in Groningen wil nieuwe grootschalige intensieve veehouderij verbieden. Het college wil zo voorkomen dat veehouders uit andere regio’s zich in Groningen vestigen om megastallen te bouwen. Dit staat in het ‘voorontwerp’ van het nieuwe Provinciaal OmgevingsPlan (POP). Groningen is de eerste provincie die megastallen probeert tegen te houden via de POP.

We staan geen nieuwe intensieve veehouderijbedrijven toe, noch op nieuwe, noch op bestaande bedrijfslocaties. Dit doen we om aantasting van de belevingswaarde van het landelijk gebied door wijdverspreide grootschalige intensieve veehouderijbedrijven te voorkomen. Ook willen we overbelasting van het plattelandswegennet, door intensief en zwaar transportverkeer van en naar grootschalige intensieve veehouderijbedrijven, voorkomen’, staat in het plan.

Het POP verbiedt niet alle intensieve veehouderij. Uitbreiding van bestaande bedrijven blijft mogelijk, ‘op basis van een zorgvuldige maatwerkbenadering en voor zover dit landschappelijk aanvaardbaar is’. Het college wil bestaande (familie)bedrijven in de provincie wel groeimogelijkheden bieden. Juist die bedrijven zouden gedupeerd worden door de komst van grootschalige intensieve veehouderijbedrijven.

Glastuinbouw
Naast de beperkingen van de intensieve veehouderij wordt ook de vestiging van nieuwe glastuinbouwbedrijven beperkt. Die zijn enkel gepland bij de Eemshaven en bij Hoogezand-Sappemeer. Daarbuiten moeten gemeenten strikte regels opstellen, met onder meer beperking van de oprichting van kassen tot een oppervlakte van maximaal tweeduizend vierkante meter.

Hoewel het aantal boerenbedrijven in Groningen afneemt zit de provincie niet te wachten op hobbyboeren. De provincie wil alleen nieuwe agrarische bedrijven toestaan, als het gaat om een volwaardig bedrijf, met de verwachting dat de bedrijfsvoering op termijn duurzaam in stand kan worden gehouden. ‘We willen voorkomen dat bouwlocaties worden toegekend voor agrarische activiteiten die als hobby worden uitgeoefend.’

Het voorontwerp van het Provinciaal OntwikkelingsPlan wordt op 5 november behandeld door Provinciale Staten. Het provinciebestuur wil het voorontwerp ook bespreken met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties, nog voordat de formele inspraak begint. Het college hoopt dat provinciale staten het uiteindelijke Provinciaal OntwikkelingsPlan rond de zomer van 2009 vaststelt.
Bron: Binnenlands Bestuur

DELEN