Grootste woningtekort in periferie grote steden

CC by VijverIn_Wikipedia
Foto VijverIn Wikimedia

Uit onderzoek in opdracht van NVB Bouw blijkt dat het merendeel van het woningtekort zich niet in de grote steden zelf bevindt. Juist de meer naar buiten gelegen wijken en dorpen nabij grotere steden kampen met het grootste woningtekort. Daarnaast wordt er nog steeds te weinig gebouwd om aan de vraag van de komende jaren te voldoen.

Friso de Zeeuw en Rinko Drost

Het onderzoek van NVB Bouw werd uitgevoerd door praktijkhoogleraar Friso de Zeeuw van de TU Delft en Rinko Drost van Bureau Stedelijke Planning. In het onderzoek kwamen ze tot de conclusie dat 64% van de vraag naar woningen waar niet aan voldaan kan worden zich richt op woningen in de periferie van grote steden. Het overige gedeelte van het woningtekort komt wel voort uit vraag naar woningen in de grote steden zelf. Met name grondgebonden woningen zoals rijtjeshuizen zijn populair. Het tekort aan woningen in de periferie wordt volgens de onderzoekers veroorzaakt door de moeilijke omstandigheden bij het realiseren van nieuwbouw. Bouwen in deze gebieden vergt een zorgvuldige ruimtelijke planning, waar bijvoorbeeld ook veel rekening moet worden gehouden met de omliggende groengebieden.

Nieuwbouw neemt af, vraag neemt toe

Over heel 2016 worden er naar verwachting 10.000 minder bouwvergunningen afgegeven dan in het voorgaande jaar. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door een gebrek aan beschikbare bouwgrond in de provincies Noord-Holland en Utrecht. De 43.000 afgegeven bouwvergunningen in 2016 zijn niet toereikend om aan de verwachte vraag van 80.000 nieuwe woningen per jaar tot 2020 te voldoen. Dit aantal bestaat uit 60.000 nieuwe huishoudens en 20.000 afgeschreven woningen die vervangen moeten worden. De transformatie van leegstaande gebouwen heeft slechts gedeeltelijk geholpen en dit aanbod zal in de nabije toekomst afnemen.