Structuurvisie voor de ondergrond ten bate van milieubelangen

Zoals u weet is op 1 oktober 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden. Voor insiders heet deze wet  de Wabo en ook al ben ik geen insider,  ik gebruik deze afkorting ook maar dit omdat ik te lui ben om telkens de hele naam van die wet uit te schrijven.

Bedoeling van de Wabo is dat de ruimtelijke ordening, de bouw en het milieu beter op elkaar worden afgestemd, onder meer door één vergunning te geven voor alle toestemmingen die nodig zijn om de omgeving te beschermen. En dat was hard nodig, want ieder begrijpt wel dat, als hij iets wil, een aangewezen overheid daarvoor toestemming moet geven, maar niemand heeft ooit begrepen dat je voor dezelfde activiteit twee of drie keer en soms wel twintig keer zo’n toestemming moest hebben.

Die afstemming van de ruimtelijke ordening, de bouw en het milieu kan ook op andere manieren van de grond komen. Neem nu de provincie Drenthe. Die heeft een Structuurvisie ondergrond gemaakt. Een structuurvisie is een ruimtelijk plan. Meestal geeft dit inzicht in de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie boven de grond. Maar in Drenthe heeft men er ook een gemaakt voor de ondergrond. Daarin staan voorstellen voor het gewenste gebruik van gasvelden, zoutkoepels en waterlagen in de ondergrond. Op de site van de provincie Drenthe staat een aantal voorbeelden opgesomd:

– warmte- en koude opslag

– winning van aardolie en aardgas

– gebruik van diepe waterlagen voor winning van geothermische energie

– gebruik van zoutkoepels voor winning van zout

– gebruik van zoutkoepels voor opslag van afval, gevaarlijk afval en radioactief afval

– strategische aardgasopslag in aardgasvelden

– biogasopslag in aardgasvelden

– opslag van CO2 in aardgasvelden

Natuurlijk heeft deze structuurvisie vooral te maken met milieuproblemen als de klimaatverandering, het gebruik van andere energiebronnen dan fossiele bronnen en het verwijderen van afvalstoffen. Een dergelijke structuurvisie is slim omdat oude aardgasvelden op meerdere wijzen gebruikt kunnen worden. Het maakt daarbij verschil of aardgas, biogas of kooldioxide wordt opgeslagen. Een beetje politicus kiest daarbij graag.

Winning van geothermische energie staat nog in de kinderschoenen, maar wie zich realiseert dat op een paar kilometer diepte water aan de kook raakt, ziet hierin een belangrijke energiebron.

In Drenthe is regeren vooruitzien, dus beschermen ze die lagen alvast.

En het is niet alleen vooruitzien, het kan nu al heel snel en heel praktisch. Midden in Drenthe bij het niet al te mooie, maar wel karaktervolle plaatsje Hoogeveen blijkt een warm waterbult vlak onder het aardoppervlak te zitten. Met deze energie kan het bedrijventerrein dat boven op deze waterbult wordt geplaatst van energie worden voorzien. De Drentse gedeputeerde van milieu stelt dat deze vondst te danken is aan het onderzoek dat aan de structuurvisie ten grondslag ligt. Als dit de concretisering van zo’n ruimtelijk structuurvisie is, wordt zo’n plan direct in milieuvoordelen voor ondernemers omgezet. Als dat het idee achter die Wabo is, is dat toch prachtig.

DELEN