Val Kabinet: diverse vrom wetten op de helling

Met de val van het kabinet, in de nacht van vrijdag op zaterdag 20 februari, is de toekomst van diverse Vrom-wetten die in de pijplijn zaten, onzeker. Of deze wetten in werking zullen treden, hangt af van de lijst controversiële wetten, die door de Eerste en de Tweede Kamer worden vastgesteld.

De lijst met controversiële stukken wordt door de Staten-Generaal binnen twee weken vastgesteld. Daartoe moeten de leden eerst worden teruggeroepen van het Krokusreces. Of dit meteen geschiedt, of dat de consultatieronde van de Koningin wordt afgewacht, is vooralsnog niet duidelijk.

Ook mogelijk is de situatie dat een rompkabinet op reguliere voet verder gaat tot aan de eerstvolgende reguliere verkiezingen. In dit geval kunnen wetten de gewone cyclus doorlopen maar ook dan is het de vraag pér wet of er een meerderheid voor is in de Staten-Generaal.

Het oponthoud in het wetgevingsproces betreft in elk geval:

32127 de Crisis- en Herstelwet
31953 de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
32271 de Huisvestingswet 20..
31560 de Wet Kraken en Leegstand

Daar het Ministerie van VROM bestaat uit 2 PvdA bewindslieden Cramer (Ro, Milieu) en van der Laan (WWI) , is dit Ministerie zonder dagelijks bestuur.

Op de Agenda direct na het Krokusreces stond gepland:

Tweede Kamer

32 002

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet

in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de

exclusieve economische zone

31 991

Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in

verband met het plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaars

Eerste Kamer

31 998 Wijziging van de Wet geluidhinder (verduidelijking 12-dagenregeling met

betrekking tot internationale racecircuits)

www.vromtotaal.nl/Consequentie-kabinetsval-voor-de-Wabo-en-RUD’s

Bron: Volkskrant, Staatscourant

DELEN