Huurtoeslag – heeft u er recht op, berekenen & aanvragen

Huurtoeslag is een inkomensafhankelijke toeslag om huurders met een laag inkomen tegemoet te komen. Huurtoeslag wordt echter niet automatisch uitgekeerd aan rechthebbenden. Bent u benieuwd of u recht heeft op huurtoeslag? Wilt u weten hoeveel huurtoeslag u kunt ontvangen en hoe dit kan worden aangevraagd? Lees hier alles over huurtoeslag.

Inhoud:

1. Huurtoeslag
– 1.1 Huursubsidie
2. Recht op huurtoeslag
– 2.1 Voorwaarden huurtoeslag huurder
– 2.2 Huurtoeslag grens en voorwaarden
3. Berekenen hoeveel huurtoeslag
4. Huurtoeslag aanvragen

1. Huurtoeslag

Wonen is, zeker in Nederland, niet goedkoop. Vaak zijn mensen een groot deel van hun inkomen kwijt aan hun woning. Om ook de mensen met de laagste inkomens aan een woning te helpen zijn er verschillende maatregelen vanuit de overheid genomen. Zo worden bijvoorbeeld woningcorporaties verplicht een bepaald gedeelte van hun woningen als sociale huurwoningen te verhuren. Voordat een woning een sociale huurwoning is moet er aan een aantal verplichtingen worden voldaan. Zo mag de huur niet boven de vastgestelde huurliberalisatiegrens uitkomen. Deze grens is voor 2015 tot en met 2018 vastgelegd op €710,68. Omdat ook een huur van €710,68 of lager voor veel mensen te hoog is, worden er door de overheid toeslagen uitgekeerd. De huurtoeslag is een toeslag waarvoor mensen die een sociale huurwoning huren onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen. De huurtoeslag wordt iedere maand op een vaste datum op de rekening van de ontvanger gestort. Wat de ontvanger vervolgens met dit bedrag doet is aan de ontvanger zelf. De hoogte van de huurtoeslag die iemand ontvangt is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de hoogte van de huur en het inkomen van de ontvanger. De huurtoeslag moet door de huurder zelf aangevraagd worden, deze wordt namelijk niet automatisch toegekend. Omdat de huurtoeslag waar een huurder recht op heeft één keer per jaar van tevoren wordt berekend, wordt de huurtoeslag iedere maand uitbetaald als een voorschot. Als er iets in de situatie van de ontvanger verandert, of als uit de definitieve gegevens van het afgelopen jaar blijkt dat het ontvangen bedrag te hoog of te laag was, dan wordt het verschil na de definitieve berekening uitbetaald of teruggeëist. De aanvraag en het uitkeren van de huurtoeslag wordt geregeld door de Belastingdienst. De wet- en regelgeving evenals de begroting voor huurtoeslag is ondergebracht bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

1.1 Huursubsidie

Dikwijls worden de termen huurtoeslag en huursubsidie door elkaar gehaald. Tegenwoordig bestaat er echter alleen huurtoeslag en geen huursubsidie. Huursubsidie was de voorloper van huurtoeslag en werd in 2006 afgeschaft. Huurtoeslag kwam ervoor in de plaats. Huursubsidie was net als huurtoeslag een inkomensafhankelijke toeslag om huurders van woningen met lage inkomens tegemoet te komen. De hoogte van de huursubsidie hing af van het inkomen van de huurder, de hoogte van de huur en de kwaliteit van de woning. Het regelen en uitkeren van de huurtoeslag is tegenwoordig ondergebracht bij de belastingdienst. Voor de huursubsidie werd dit echter gedaan door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde en Milieubeheer (voorloper van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu). Een aanvraag bij dit ministerie duurde twee maanden, de informatievoorziening rondom huursubsidie schoot tekort en de procedures waren omslachtig, waardoor een groot aantal rechthebbenden geen huursubsidie hadden aangevraagd. Daarom werd in 2006 besloten om de huursubsidiewet te vervangen door de wet op de huurtoeslag, waarvan de uitvoering bij de Belastingdienst werd ondergebracht.

2. Recht op huurtoeslag

De huurtoeslag is bedoeld om mensen te helpen met een laag inkomen waarvan een groot gedeelte wordt besteed aan de huur. Om te zorgen dat alleen degenen die het echt nodig hebben de huurtoeslag ontvangen zijn er verschillende eisen waaraan men moet voldoen om recht te hebben op huurtoeslag. De eisen richten zich op de huurder zelf, de huur, het inkomen en het vermogen van de huurder. Daarnaast zijn er nog bepaalde bijzondere situaties waarin uitzonderingen gelden voor het recht op huurtoeslag.

2.1 Voorwaarden huurtoeslag huurder

Om recht te hebben op huurtoeslag moet een huurder eerst aan een aantal algemene eisen voldoen, voordat er naar inkomen en huur wordt gekeken.

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet een huurder:

 • 18 jaar of ouder zijn (bepaalde uitzonderingen mogelijk).
 • In het bezit zijn van een huurcontract, ondertekend door de huurder en de verhuurder.
 • Het betreft een zelfstandige woonruimte (eigen voordeur met slot, eigen keuken, eigen toilet).
 • Ingeschreven staan bij de gemeente op het adres van de woning.
 • In het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Bovendien moeten behalve de huurder, indien van toepassing, ook de toeslagpartner en de medebewoner(s) aan deze eisen voldoen. Een toeslagpartner is iemand waarmee de huurder getrouwd is of een geregistreerd partnerschap mee heeft en die op hetzelfde adres staat ingeschreven. Daarnaast zijn er nog andere manieren waarop iemand toeslagpartner kan zijn, kijk hier voor meer informatie. Een medebewoner is iemand die op hetzelfde adres als de huurder staat ingeschreven en ook onderdeel uitmaakt van hetzelfde huishouden. Een toeslagpartner of onderhuurder telt niet als medebewoner voor de huurtoeslag.

2.2 Huurtoeslag grens en voorwaarden

De volledige huur wordt nooit vergoed door middel van huurtoeslag. De huurder betaalt altijd een deel zelf. De hoogte van de huurtoeslag wordt bepaald aan de hand van het inkomen en het eigen vermogen van de huurder, toeslagpartner en medebewoners en de hoogte van de rekenhuur van de woning. De rekenhuur is de kale huur met daarbij de servicekosten (maximaal €48) opgeteld. Voor het in aanmerking komen voor huurtoeslag geldt een grens aan het inkomen, vermogen en aan de huur. Er wordt voor de vastgestelde minimum en maximum grenzen een onderscheid gemaakt tussen alleen wonen of met een toeslagpartner of medebewoners samen wonen. Zo kan de huurtoeslag grens verschillen per situatie.

Als een huurder alleen woont en aan de algemene eisen voldoet moet:

 • De rekenhuur tussen €223,42 en €414,02 (onder 23) of €710,68 (23 en ouder) bedragen.
 • Het inkomen maximaal €22.200 per jaar bedragen.
 • Het eigen vermogen maximaal €25.000 bedragen.

Als een huurder samen met een toeslagpartner of medebewoners woont en zij voldoen allen aan de algemene eisen, dan moet:

 • De rekenhuur tussen €223,42 en €414,02 (onder 23) of €710,68 (23 en ouder) bedragen.
 • Het gezamenlijke inkomen maximaal €30.150 per jaar bedragen.
 • Het eigen vermogen voor iedere bewoner maximaal €25.000 bedragen.

Wanneer een huurder niet het hele jaar lang een toeslagpartner of medebewoner heeft, dan hoeft het eigen vermogen van deze personen niet meegeteld te worden. Sommige vormen van inkomen of vermogen worden niet meegeteld, deze gelden als bijzonder inkomen en bijzonder vermogen.

3. Berekenen hoeveel huurtoeslag

Niet iedere huurder die in aanmerking komt voor huurtoeslag ontvangt hetzelfde bedrag. Hoeveel huurtoeslag een huurder ontvangt is afhankelijk van meerdere factoren. Met deze factoren wordt door middel van een berekening bepaald hoeveel huurtoeslag wordt uitgekeerd. Bij deze berekening wordt de huur onderverdeeld in drie delen, waarbij het eerste deel A voor 100% wordt vergoed, deel B wordt voor 65% vergoed en deel C wordt voor 40% vergoed. De hoeveelheid huurtoeslag wordt uitgerekend in acht stappen:

 1. De rekenhuur wordt bepaald.
 2. De maximale huurgrens wordt bepaald.
 3. Het rekeninkomen wordt bepaald.
 4. De samenstelling van het huishouden wordt bepaald.
 5. De basishuur wordt bepaald d.m.v. een formule.
 6. De kwaliteitskortingsgrens wordt bepaald (per jaar vastgesteld bedrag).
 7. De aftoppingsgrens wordt bepaald (per jaar vastgesteld bedrag).
 8. Met in bovenstaande stappen vastgestelde factoren wordt berekend hoeveel huurtoeslag wordt uitgekeerd.

In dit document staat verder uitgewerkt hoe de huurder door middel van bovenstaande stappen de huurtoeslag zelf kan berekenen. De huurder kan ook berekenen hoeveel huurtoeslag hij of zij recht op heeft met een proefberekening op de website van de belastingdienst. Met het invullen van een aantal gegevens wordt de hoogte van de huurtoeslag waar de huurder recht op heeft automatisch uitgerekend. De maximale hoeveelheid huurtoeslag die uitgekeerd kan worden bedraagt €300 euro.

4. Huurtoeslag aanvragen

Huurtoeslag wordt nooit automatisch uitgekeerd aan huurders die hier recht op hebben. De huurder moet altijd zelf huurtoeslag aanvragen. Huurtoeslag kan worden aangevraagd op Mijn Toeslagen. Op deze overheidswebsite kan alleen worden ingelogd met een DigiD. Op Mijn Toeslagen kan de huurtoeslag worden aangevraagd door het invullen van de noodzakelijke gegevens, die ook worden gebruikt bij het bepalen van de hoeveelheid huurtoeslag. Let er op dat deze gegevens juist zijn. Als later blijkt dat deze niet kloppen kan het uitgekeerde bedrag aan huurtoeslag worden teruggeëist. Huurtoeslag over een jaar kan nog tot september van het volgende jaar worden aangevraagd.