Milieu Magazine

Liever robuuste dijk dan demontabele waterkering

De demontabele waterkeringen van waterschap Peel en Maasvallei worden de komende tijd nog eens goed onder de loep genomen en ook beplanting of andere objecten op dijken ontkomen niet aan een inspectie. Het waterschap doet dit na het vaststellen, vorige week, van het Beheerplan waterkeringen 2009-2013. In het plan staat hoe de waterkeringen het beste kunnen worden beheerd en onderhouden om veiligheid bij hoogwater te garanderen. Alle mogelijke risicofactoren, zoals demontabele waterkeringen en bomen, worden geïnventariseerd, waarna wordt besloten of er tot verandering moet worden overgegaan.

Luchtvaartsector moet verplicht CO2-uitstoot bijhouden

Europese luchtvaartmaatschappijen moeten de kilometers en CO2-uitstoot van vluchten gaan bijhouden. Het verplicht bijhouden van deze gegevens geldt vanaf 1 januari 2010. De sector gaat vanaf 2012 betalen voor de uitstoot.

Spoedwet wegverbreding aangenomen

De spoedwet wegverbreding is 31 maart aangenomen. De “Wet versnelling besluitvorming wegprojecten” (31.721) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks en PvdD stemden tegen. Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Spoedwet en de Tracéwet teneinde de versnelde uitvoering van wegprojecten waarvan de besluitvorming vooral als gevolg van de luchtkwaliteitsproblematiek is vertraagd of is stil komen te liggen, mogelijk te maken.

Biertje van afvalwater: consument is er nog niet klaar voor

Gezuiverd afvalwater gebruiken naast mout, hop en gist voor het maken van bier zit er bij de Nederlandse brouwers voorlopig nog niet in. Kringloopsluiting, waarmee afvalwater in de brouwerij voor de volle honderd procent wordt hergebruikt, is nog toekomstmuziek. De redenen hiervoor zijn verschillend. Bij Bavaria is er vooral de angst dat de consument negatief zal reageren op het gebruik van effluent – hoe schoon het water ook is – en Heineken denkt dat de bierdrinker er nog niet klaar voor is, terwijl Inbev de mening is toegedaan dat er geen waterschaarste zal komen voor brouwerijen, omdat het hier om de levensmiddelenindustrie gaat. Dan is er ook geen reden om effluent te gebruiken. “In ons afvalwater zitten groeimiddelen, zoals koolhydraten en eiwitten. Die zijn voor de waterschappen, die ons water zuiveren, goed voor de bacteriegroei. Zou je alleen maar chemische stoffen lozen met het water, dan zou het een geheel ander verhaal zijn”, zo vertelt Gerard van den Broek, manager van Hertog Jan-bierbrouwerij (onderdeel van Inbev).

De Rijn, stroom met relaties

Het water van de Rijn is duidelijk schoner geworden en steeds meer zalmen trekken vanuit de Noordzee tot in de Duits-Franse Bovenrijn. Verder dan Straatsburg geraken de trekvissen nu niet, maar door de aanleg van gigantische vispassages aan de stuwen van Iffezheim en Gambsheim bereiken ze wel de zijrivieren in het Zwarte Woud en de Elzas.Kunnen we op onze lauweren rusten en genoegen nemen met deze riviersanering die voor heel Europa model kan staan?

Knooble / de Staat, NEN

Het gaat in deze zaak om de vraag of de bepalingen van het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003, voor zover daarin is verwezen naar zogeheten NEN-normen, een algemeen verbindend karakter hebben. De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend. Aangezien de NEN-normen niet op de in de Bekendmakingswet voorgeschreven wijze zijn bekend gemaakt, zijn de hiervoor bedoelde bepalingen van het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit nog niet in werking getreden en dus nog niet verbindend.

Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Het ontwerpbesluit om bepaalde aspecten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer te wijzigen, is op woensdag 9 april 2008 in de Staatscourant gepubliceerd. De voorgenomen wijziging van het Activiteitenbesluit is in artikel III (A tot en met Q) van het ontwerpbesluit weergegeven. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op tekstuele wijzigingen en het repareren van foutieve verwijzingen.

Bijblijven op het gebied van Milieurecht?

Neem dan een abonnement op Milieu & Recht, hét toonaangevende tijdschrift op het raakvlak tussen het milieu en de rechtspraktijk. Naast interessante artikelen houden diverse rubrieken u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en al hetgeen er in de diverse media over milieurecht is verschenen.

Ja, ik wil graag bijblijven!

Nu in tijdschrift Milieu Magazine